Ј А В Н И О Г Л А С ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА (БИВША КАФАНА „ВАРДАР“) У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу члана 19.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Службени гласник РС“бр.16/18), члана 55. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Сокобања (Сл.гласник Општине Сокобања број 35/18 и 20/19), Комисија за спровођење поступка отуђења непокретностима из јавне својине општине Сокобања, образована Решењем Скупштине општине Сокобања број: 02-61/2021 од 27.04.2021.године, објављује:

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Сокобања за 2021. годину (у даљем тексту: Нацрт oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Више