П О З И В за прикупљање понуда за  набавку услуга – Израда концесионог акта за градски и приградски превоз путник

На основу члана 5.  и 27. став 1. тачка (1) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 91/19) и Одлуке о покретању поступка IV Брoј: 404-38-1/2023 од 05.05.2023. године, Комисија  за набавку Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује                                                                        П О З И В за прикупљање понуда за  набавку услуга – Израда концесионог акта за градски и приградски превоз путника Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на интернет страни наручиоца sokobanja.ls.gov.rs. Предмет набавке је пружање конуслтантских услуга у Изради предлога концесионог акта за градски и приградски превоз путника, у складу са Законом о…

Више