Обавештење – ПРОЦЕНА УТИЦАЈА  на животну средину

Поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта Општине Сокобања, овај oрган управе је дана 16.05.2022.године донео решење да је за Пројекат  реконструкција и нова изградња постројења за пречишћавање отпадних вода  на к.п.бр.1821/1 у КО Сокобања на територији општине Сокобања, ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА  на животну средину.

Више

Јавни позив за увид у захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е          Обавештава се јавност да је носилац пројекта, Општина Сокобања,улица Светог Саве број 23, поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА реконструкције и нове изградње постројења за пречишћавање отпадних вода општине Сокобања на к.п.бр. 1821/1 у КО Сокобања, на територији општине Сокобања.                    Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу остварити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта у малој сали Скупштине  општине Сокобања, ул….

Више

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

На основу члана 7. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18, 14/19 и 11/20), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 18.04.2022. године, упућује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ДОПУНИОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о допуни Одлуке о накнадама…

Више

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Нацрт Локалног плана управљања отпадом општине Сокобања у периоду од 2022-2032.године, биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 10⁰⁰ до 14⁰⁰ часова у просторијама Општине Сокобања у малој сали Скупштине општине, улица Светог Саве број 23 и на сајту општине Сокобања

Више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПАРТНЕРСКОМ ФОРУМУ

Позивамо све заинтересоване грађанке и грађане, као и заинтересоване представнике привреде и удружења, са територије општине Сокобања да се пријаве за Партнерски Форум у поступку креирања Плана развоја општине Сокобања 2022-2030.г. План развоја општине представља развојни документ најширег обухвата и највишег значаја за нашу општину. За потребе израде Плана развоја формирана су радна тела- Координационо тело и тематске радне групе. Партнерски форум представља консултативно тело, које ће бити укључено од самог почетка планског процеса. Партнерски форум би требало да укључи представнике локалне заједнице, приватног и цивилног сектора, у циљу размене  информација и стварања  јасне слике о томе шта су највећи…

Више