JAVNI POZIV za davanje u zakup poslovnog prostora  u kompleksu Multiufunkcionalnog  objekta letnje pozornice „Vrelo“

Na osnovu  tačke II  Rešenja o formiranju komisije za sprovođenje postupka davanja u zakup  poslovnog prostora u kompleksu Multiufunkcionalnog  objekta letnje pozornice „Vrelo“ ,  I Broj 361-13-1/2022, i Odluke o pokretanju postupka za davanje u zakup poslovnog prostora I Broj 361-13/20212 Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnog prostora, upućuje:

JAVNI POZIV

za davanje u zakup poslovnog prostora  u kompleksu Multiufunkcionalnog  objekta letnje pozornice „Vrelo“

Opština Sokobanja daje u zakup poslovni prostor  u kompleksu Multiufunkcionalnog  objekta letnje pozornice „Vrelo“ putem javnog nadmetanja i to:

  • Objekat br. 1 –  Kafić na lokaciji ispod tribina  označen na grafičkom prilogu 1 sa Kf1.

-Površina poslovnog prostora je  40,47 m2.

Objekat je priključen na vodovod, kanalizaciju i niskonaponsku mrežu. Unutrašnjost lokala je neopremljena osim jednodelne sudopere sa ugrađenim bojlerom zapremine 10l. U lokalu postoji statična plafonska rsveta i rasveta na mestu gde je predviđeno postavljanje šanka.Lokal poseduje 2 toaleta potpuno opremljena

Uz navedeni  poslovni prostor moguće je koristiti letnju baštu uz posebno odobrenje Opštinske uprave opštine Sokobanja.

U cenu zakupa nisu uračunati troškovi električne energije, vodovoda i kanalizacije i zakupci će biti u obavezi da istu plaćaju mesečno, po ispostavljenim fakturama, a na osnovu zapisnika o očitavanju stanja na kontrolnim brojilima i to u procentualnim iznosima od ukupno ispostavljenog računa EPS-a za jedinstveno brojilo, odnosno procentualno srazmerno potrošnji (broju kilovata).

Radi obavljanja delatnosti na zakupljenoj nepokretnosti , Zakupac je obavezan da istu opremi potrebnim uređajima, opremom za baštu, stolicama, stolovima i suncobranima.

– Početna cena za davanje u zakup je 5,85 eura po 1 m² poslovnog prostora, što u dinarskoj protivvrednosti na dan donošenja odluke, po srednjem kursu Narodne banke Srbije  iznosi 27.801,72 dinara mesečno..

-Poslovni prostor daje se na period od 12 meseci.

– Namena:  prodaja toplih i hladnih napitaka, sladoleda, prodaja palačinki, pica, sendviča, peciva i sl..

– Visina licitacionog koraka iznosi 2.780,00 dinara.

– Visina depozita iznosi 27.801,72 dinara..

– Kriterijum za davanje u zakup je najviša ponuđena cena.

 Prijava za javno nadmetanje mora da sadrži:

  • fotokopija lične karte;
  • uredno ovlašćenje za zastupanje;
  • rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Srbije, ili Sudski registar ili drugi odgovarajući registar;
  • za poljoprivredna gazdinstva potrebno je dostaviti Potvrdu o aktvnom statusu poljoprivrednog gazdinstva;
  • potvrda o izvršenoj registraciji poreskog obveznika (rešenje Ministarstva finansija o PIB);
  • dokaz o uplati depozita (uplatnica ili izvod), uplata se vrši na žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom depozit za učešće na nadmetanju  po modelu  97 sa pozivom na broj 10-094, korisnik budžet opštine Sokobanja;
  • izjavu da će nepokretnost preuzeti u viđenom stanju,;
  • izjavu da će dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza prilikom potpisivanja ugovora i to blanko solo menicu koja mora biti evidentirana u Registru menica.  Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo u visini mesečne zakupnine, sa rokom važenja 15 dana duže od naznačenog perioda izdavanja nepokretnosti. Menično ovlašćenje treba da glasi na opštinu Sokobanja. Uz menicu mora biti dostavljena i kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju i zahtev za registraciju menice;
  •  dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 1.797.00 dinara. Uplata se vrši na uplatni račun 840-742251843-73 , poziv na broj 97 10-094, primalac opština Sokobanja


            Javno nadmetanje će se održati dana 04.07.2022. godine u velikoj sali Skupštine opštine Sokobanja sa početkom u 13,00 časova.

Prijave se podnose najkasnije do 1000 časova, 04.07.2022. godine preko pisarnice Opštinske uprave opštine Sokobanja sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE- za davanje u zakup poslovnog prostora  u kompleksu Multiufunkcionalnog  objekta letnje pozornice „Vrelo“ – Komisiji za sprovođenje postupka.

Sastavni deo Javnog poziva je  Grafički prilog. (KOJI MOŽETE PREUZETI KLIKOM NA LINK OVDE)

– Ukoliko prijava ne sadrži sve potrebne podatke komisija istu neće prihvatiti;

– Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a nepotpune ili neblagovremene prijave se odbacuju;

– Učesnik, čija je prijava prihvaćena, gubi pravo na povraćaj depozita ako u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema poziva zakupodavca ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.;


– Ukoliko ne ispoštuju dati rok smatraće se da su odustali od licitiranog poslovnog prostora i raspisuje se nova licitacija za poslovni prostor;


-Učesnik koji dobije poslovni prostor na javnom nadmetanju u slučaju odustajanja gubi pravo na povraćaj garantovanog iznosa depozita;

– Učesniku čija prijava nije prihvaćena, depozit se vraća po konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

– Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće kojom se podnosiac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju, ako prihvati početnu visinu zakupnine.

U  Sokobanji, 24.06.2022. godine
I Broj 361-13-2/2022

Oglas se objavljuje u sredstvima javnog informisanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja i sajtu opštine Sokobanja www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                                              PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                      Marija Jovanović