ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У ОБЈЕКАТ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СПРАТНОСТИ П+2+Пк НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 3562/1 У КО СОКОБАЊА

Преузми ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОВДЕ