ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“

Јавни позив са графичким прилогом можете преузети кликом на линк ОВДЕ.

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп  пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ ,  I Број 361-8/2021., и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-11/2021 Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора , упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање у закуп пословног простора  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“

Oпштина Сокобања даје у закуп пословни простор  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ путем јавног надметања и то:

  • Објекат бр. 1 –  Кафић на локацији испод трибина  означен на графичком прилогу 1 са Кф1.

-Површина пословног простора је  40,47 м2.

-Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу. Унутрашњост локала је неопремљена осим једноделне судопере са уграђеним бојлером запремине 10л. У локалу постоји статична плафонска рсвета и расвета на месту где је предвиђено постављање шанка.Локал поседује 2 тоалета потпуно опремљена

Уз наведени  пословни простор могуће је користити летњу башту уз посебно одобрење Општинске управе општине Сокобања.

У цену закупа нису урачунати трошкови електричне енергије, водовода и канализације и закупци ће бити у обавези да исту плаћају месечно, по испостављеним фактурама, а на основу записника о очитавању стања на контролним бројилима и то у процентуалним износима од укупно испостављеног рачуна ЕПС-а за јединствено бројило, односно процентуално сразмерно потрошњи (броју киловата).

Ради обављања делатности на закупљеној непокретности , Закупац је обавезан да исту опреми потребним уређајима, опремом за башту, столицама, столовима и сунцобранима.

-Почетна цена за давање у закуп је 26.312,00 динара месечно.

-Пословни простор даје се на период од 3 месеца.

– Намена:  продаја топлих и хладних напитака, сладоледа, продаја палачинки, пица, сендвича, и пецива и сл..

– Висина лицитационог корака износи 1.316,00 динара.

– Висина депозита износи 26.312,00 динара.

-Право учешћа имају правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи по основу свих изворних јавних прихода.

– Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена.

 Пријава за јавно надметање мора да садржи:

  • назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица, за предузетнике – име и презиме предузетника, адреса, ПИБ и матични број  (копија решења из АПР-а);
  • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
  • доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања – Уверење о измиреним обавезама из ЛПА – оригинал или оверена копија;
  • доказ о уплати депозита (уплатница или извод), уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања;
  • износ закупнине која се нуди;
  • изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,;
  • изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
  •  доказ о уплати административне таксе у износу од 1.724.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања


            Јавно надметање ће се одржати дана 06.07.2021. године у великој сали Скупштине општине Сокобања са почетком у 13,00 часова.

Пријаве се подносе најкасније до 1000 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до  06.07.2021. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- за давање у закуп пословног простора  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ – Комисији за спровођење поступка.

Саставни део Јавног позива је  Графички прилог.

– Уколико пријава не садржи све потребне податке комисија исту неће прихватити;

– Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују;

– Учесник, чија је пријава прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.;


– Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног простора и расписује се нова лицитација за пословни простор;


-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

– Учеснику чија пријава није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача

– Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносиац пријаве региструје и присуствује јавном надметању, ако прихвати почетну висину закупнине.

У  Сокобањи, 30.06.2021. године
I Број 361-11-1/2021

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                      Maрија Јовановић