ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА за давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи

ОДЛУКУ  О  ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 15.09.2021

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. М.Михаила бб.,  I Број: 361-17-2/2021 од 30.08.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб – испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује

ИЗМЕНА  ЈАВНОГ ПОЗИВА

за давања у закуп пословног простора   у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи

Дана 30.08,2021.године расписан је Јавни Конкурс за дављње у закуп пословног простора  у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи  у површини од 19,97м2, а састоји се од једне просторије и мокрог чвора, у јавној својини општине Сокобања, по  поступку јавног надметања.

Врши се измена наведеном Јавнох конкурса тако што се уз исти додаје графички прилог са тачном позицијом и површином локала.

Такође ууводном делу јавног позива речи: „На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-17-2/2021 од 30.08.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб – испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује“

замењују  се речима:

 На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб,  I Број: 361-17-2/2021 од 30.08.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб – испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује „

У делу : Пријава за јавно надметање мора да садржи: брише се тачка 5- износ закупнине која се нуди и сада исти гласи:

Пријава за јавно надметање мора да садржи

  • назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица, за предузетнике – име и презиме предузетника, адреса, ПИБ и матични број  (копија решења из АПР-а);
  • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
  • доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања – Уверење о измиреним обавезама из ЛПА – оригинал или оверена копија;
  • доказ о уплати депозита (уплатница или извод), уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања;
  • изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,;
  • изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
  •  доказ о уплати административне таксе у износу од 1.724.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања

У свему осталом Јавни конкурс број I Број 361- 17-3/2021 од 30.08.2021.године остаје не измењен.

У Сокобањи, 30.08.2021.године                                                                             
I Број 361- 17-4/2021

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                Марија Јовановић            

Графички прилог: ОВДЕ