ЈАВНИ ПОЗИВ за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Сокобања

Преузми ПДФ верзију позива ОВДЕ

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Сокобања  I Број: 404-73-2/2021 од 25.08.2021. године, Комисија за спровођење поступка за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Сокобања, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Сокобања

ОТУЂУЈУ СЕ покретне ствари из јавне својине општине Сокобања, по  поступку јавног надметања, и то:

  1. Путничко моторно возило марке „Застава“ модел „Корал“ 1.1, број мотора 128А0641581013 број шасије VX1145A0001082933, година производње 2005, снага мотора 40.4, запремина мотора 1116, боја ОМ бела, број седишта 5.

Возило је нерегистровано и продаје се у виђеном стању.

Почетна цена за отуђење износи  91,67 евра (у динарима на дан 21.09.2021. године, износи 10.777,50 динарa).

Висина лицитационог корака износи 540,00 динара.

Висина депозита износи 1.077,75 динара.

Право учешћа имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, која немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

Пријава за јавно надметање мора да садржи: име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица и предузетнике 

Уз пријаву на се доставља:

1. доказ о уплаћеном депозиту;

2. доказ о уплаћеној административној такси;

3. уверење о измиреним локалним приходима;

4. фотокопија личне карте за физичка лица;

5. Решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар за правна лица и предузетнике;

6. Изјава да понуђач прихвата излицитирану цену за непокретност која је предмет отуђења;

7. Број рачуна на који ће се вршити повраћај депозита.

Јавно надметање ће се одржати дана 30.9.2021. године у сали Скупштине општине Сокобања  са почетком у 12,00 часова;

Пријаве се подносе најкасније до 10,00 часова,  на дан  заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања;

– Уколико пријава не садржи све потребне податке  комисија исту неће прихватити;
– Учесник који излицитира предметно возило  дужан је да у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке о избору најповољнијег понуђача закључи  уговор о купопродаји са општином Сокобања;
– Уколико учесник не испоштује рок за закључење уговора сматраће се да је одустао од куповине покретне ствари;
-Учесник који добије покретну ствар на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

-Уплата депозита  се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања.

Критеријум за отуђењеје највиша понуђена цена.

Цена за излицитирано возило плаћа се у целости у року од 10 дана од дана закључења уговора.

2.Путничко моторно возило марке „Шкода“ модел „Рапид активе“ 1.6 ТДИ, број мотора CAYBA7935 број шасије TMBAL4NH2F4030426, година производње 2015, снага мотора 77 kw, запремина мотора 1598, боја: е црна м, број седишта 5.

Возило је нерегистровано и продаје се у виђеном стању.

Возило се налази у дворишту општине Сокобања.

Отуђење се спроводи по  поступку јавног надметања.

Почетна цена за отуђење је 5.088,12 eвра (у динарима на дан 21.09.2021. године износи 598.202,64 динарa).

Висина лицитационог корака износи 29.910,13 динара.

Висина депозита износи 59.820,26 динара.

Право учешћа имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, која немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

Пријава за јавно надметање мора да садржи:име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица и предузетнике 

Уз пријаву на се доставља:

1. доказ о уплаћеном депозиту;

2. доказ о уплаћеној административној такси;

3. уверење о измиреним локалним приходима;

4. фотокопија личне карте за физичка лица;

5. Решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар за правна лица и предузетнике;

6. Изјава да понуђач прихвата излицитирану цену за непокретност која је предмет отуђења;

7. Број рачуна на који ће се вршити повраћај депозита.

.

Јавно надметање ће се одржати дана 30.9.2021. године у сали Скупштине општине Сокобања  са почетком у 12,00 часова;

Пријаве се подносе најкасније до 10,00 часова,  на дан  заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања;

– Уколико пријава не садржи све потребне податке  комисија исту неће прихватити;
– Учесник који излицитира предметно возило  дужан је да у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке о избору најповољнијег понуђача закључи  уговор о купопродаји са општином Сокобања;
– Уколико учесник не испоштује рок за закључење уговора сматраће се да је одустао од куповине покретне ствари;
-Учесник који добије покретну ствар на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

-Уплата депозита  се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања.

Критеријум за отуђењеје највиша понуђена цена.

Цена за излицитирано возило плаћа се у целости у року од 10 дана од дана закључења уговора.

3.         Опрема за прераду млека: која се састоји од следећих делова:

-Сепаратор (субститутор) за млеко-1;

– Пастеризатор плочасти са ел. орманом, спојним цевома и хладњаком-2;

– Када прохромска 2400/1400/800-1;

– Суд прохромски са ногарама без мешача 1300/1000-1;

– Сто прохром радни 2000/950/850-2;

– Суд прохромски дупликатор са мешачем са и без ЕЛ мотора-2;

– Отворена цистерна када,прохром 2000 л са мешачем-1;

– Регал сито прохром 1850/650/1200-10;

– Суд прохромски 600/1000-1;

– Суд прохромски-100 l –1.

Опрема се продаје као комплет у виђеном стању.

Излицитирана цена може се исплатити одједном или у року од најдуже три године од дана закључења уговора, с тим да се плаћање врши месечно у једнаким ратама у динарској противвредности излицитиране цене,  која се утврђује у динарима и еврима на дан одржавања јавног надметања, по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Учесник лицитације, који понуди највишу цену се, одмах након лицитације, изјшњава о начину плаћања за излицитирану опрему.

Почетна ценa за отуђење је  8.939,70 eвра (у динарима на дан 21.09.2021. године износи 1.051.027,12 динарa.).

Висина лицитационог корака износи 52.551,36 динара.

Висина депозита износи 105.102,72 динара.

Право учешћа имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, која немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

Право учешћа имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, која немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

Пријава за јавно надметање мора да садржи:име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица и предузетнике 

Уз пријаву на се доставља:

1. доказ о уплаћеном депозиту;

2. доказ о уплаћеној административној такси;

3. уверење о измиреним локалним приходима;

4. фотокопија личне карте за физичка лица;

5. Решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар за правна лица и предузетнике;

6. Изјава да понуђач прихвата излицитирану цену за непокретност која је предмет отуђења;

7. Број рачуна на који ће се вршити повраћај депозита.

Јавно надметање ће се одржати дана 30.9.2021. године у сали Скупштине општине Сокобања  са почетком у 12,00 часова;

Пријаве се подносе најкасније до 10,00 часова,  на дан  заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања;

– Уколико пријава не садржи све потребне податке  комисија исту неће прихватити;
– Учесник који излицитира предметнe покретне ствари  дужан је да у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке о избору најповољнијег понуђача закључи  уговор о купопродаји са општином Сокобања;
– Уколико учесник не испоштује рок за закључење уговора сматраће се да је одустао од куповине покретне ствари;
-Учесник који добије покретну ствар на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

-Уплата депозита  се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања.

Критеријум за отуђењеје највиша понуђена цена.

Излицитирана цена  за опрему може се исплатити одједном или у року од најдуже три године од дана закључења уговора, с тим да се плаћање врши месечно у једнаким ратама у динарској противвредности излицитиране цене,  која се утврђује у динарима и еврима на дан одржавања јавног надметања, по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Учесник лицитације, који понуди највишу цену се, одмах након лицитације, изјшњава о начину плаћања за излицитирану опрему.

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

Возила и опрема се могу разгледати пре лицитације и то: возила сваког радног дана од 9,00 до 11,00 часова у дворишту општине Сокобања, контакт особа Бојан Младеновић 064/8560706,  а опрема дана 24.09.2021. године од 8,00 до 11,00 часова у просторијама „Требича“ уз претходну најаву на телефон 064/8560703- Душица Станковић

I Број:404-83-1/2021

У Сокобањи, 21.09.2021. године.

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                 Лела Младенов с.р.