ИЗМЕНA  ЈАВНОГ ПОЗИВА за јавно надметање ради давања у закуп  пословног простора  у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи

На основу члана 3. Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи, I број: 361-11/2022 од 18.05.2022. године, председник општине Сокобања оглашава:

ИЗМЕНУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА

за јавно надметање ради давања у закуп  пословног простора

 у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи

Дана 23.05.2022.године расписан је Јавни позив за јавно надметање ради издавања у закуп пословног простора  у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи (у даљем тексту: непокретност) за сезону 2022. године.

Пословни простор представља посебне објекте у комплексу спортских базена „Подина“ и чине га 2 објекта са баштама и то Летњи шанк са баштом и киосци са баштом.

1.Врши се измена наведеном Јавнох позива тако што се мења део који се односи на право учешћа и сада гласи:

Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који (односи се на оба пословна објекта у оквиру Аква парка „Подина) :

-немају неизмиренне обавезе према Општини Сокобања по основу свих јавних прихода;

-у последњих 6 месеци нису били у блокади дужој од 15 дана,

– су у претходне 3 године остварили промет у износу од најмање 60.000.000,00 динара односно 20.000.000,00 годишње;

– имају у сталном радном односу најмање 5  запослена лица током последње 3 године;

– имају минимум 1 доставно возило  у свом власништву регистровано на фирму;

2.Врши се измена наведеном Јавнох позива тако што се мења део који се односи на доказе који се прилажу  уз пријаву и сада гласи:

–  потврда о извршеној регистрацији пореског обвезника (решење Министарства финансија о ПИБ);

  • доказ о уплаћеном депозиту  – уплатница или извод из банке;
  • изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;
  • потврде да немају неизмирене обавезе према Општини Сокобања по основу свих јавних прихода (доказ не сме бити старији од месец дана од дана објављивања јавног позива);
  • изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
  • доказ о уплати административне таксе;
  • за миимум 5 стално запослена лица – уговоре о раду и М образац – пријава;
  • за остварени промет од најмање 60.000.000,00 динара, односно 20.000.000,00 годишње – биланс усеха за претходне 3 календарексе године;
  • за минимум 1 доставно возило  у свом власништву регистровано на фирму – фотокопија саобраћајне дозволе;
     

У свему осталом Јавни позив број I Број 361-11.-2/2022 од 23.05.2022.године остаје не измењен.

У Сокобањи, 24.05.2022.године                                                                             
I Број 361-11-4/2022

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ

                                                                                                  Владимир Миловановић с.р.