ПРОДАЈA ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

Општина Сокобања, на основу Закона о јавној својини, Сл. Гласник 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 104/2016 – др. Закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и Одлуке преседника општине  I Број: 404-86/2022 од 28.10.2022. године објављује:

ПРОДАЈУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

1. Предмет продаје је Електронски отпад

2. Наведени отпад продаје се прикупљањем писмених понуда. Понуђачи морају дати понуду по кг електронског отпада, са обавезом да  изврше откуп целокупне количине у виђеном стању и без права на рекламације. Коначна количина отпада утврдиће се након мерења приликом преузимања. Трошкови сортирања, сечења, утовара, мерења, транспорта итд. падају на терет купца.

3. Право да доставе понуду имају сва правна лица регистрована за третман односно складиштење, поново искоришћавање и одлагање отпада која испуњавају услове одређене Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон) као и да располажу возилом за одвоз отпада, (фотокопија дозволе за управљање отпадом и фотокопија  саобраћајне дозволе за  механизацију).

4. Критеријум за избор најповољније понуде и понуђача: највиша понуђена цена по кг.

5. Са понуђачем чија је понуда исправна и најповољнија, сачиниће се Уговор о купопродаји у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда. Најповољнији понуђач је дужан да сав материјал преузме најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања уговора.

6. Рок и начин плаћања: Понуђач са којим је закључен уговор о купопродаји дужан је да уговорену цену уплати у року до 5 (пет) дана од дана достављања попуњеног документа о кретању отпада, а најкасније у року од 25 дана од дана преузимања отпада.

7. Понуда се подноси у затвореној коверти на адресу:

Општина Сокобања, Светог Саве бр. 23, 18230 Сокобања  са назнаком „Понуда за откуп отпада – не отварај“.  На полеђини коверте назначити име и адресу пошиљаоца.

8. Рок за достављање понудаје је четвртак 03.11.2022. године до 12:00 часова. Отварање понуда ће се извршити истог дана 03.11.2022. године у 12:30 часова на адреси Општина Сокобања, Светог Саве бр. 23, канцеларија бр.18.

9. Понуде које пристигну после назначеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће бити враћене пошиљаоцу. Понуде које не испуне услове за учешће неће се разматрати.

10. Отпад који је предмет продаје се може видети сваког радног дана до рока за подношење понуда у времену од 7:00 до 14:00 часова на локацији Светог Саве бр. 23, 18230 Сокобања. Обавезна је претходна најава контакт особи: Душица Станковић, 064/8560703.

Сокобања, 28.10.2022. године

Напомена: Заинтересованим лицима, на захтев, биће достављен оквирни списак опреме.

Председник општине Сокобања

Миодраг Николић с.р.