ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

10.05.2023. ОДЛУКA О ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2023. ГОДИНИ ОВДЕ

04.05.2023. ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И
ПРОГРАМА ОВДЕ

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општине Сокобања, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009 и 99/2011-др.закони, 44/2018), Одлуке о буџету општине Сокобања за 2023. годину („Сл. лист општине Сокобања“ бр. 49/22) и Правилника о начину и критеријумима за остваривање права на доделу средстава из буџета општине Сокобања за финансирање/суфинансирање трошкова програма и пројеката удружења грађана са територије општине Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“ бр. 49/21), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења која делују на територији општине Сокобања за 2023. годину.

На основу овог конкурса расподелиће се 6.500.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2023. годину.

Средстава ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

–     Социо-хуманитарног рада (укључујући и удружења пензионера, ловаца, риболоваца, кинолога, противпожарне заштите и заштите животне средине), у укупном износу од 1.500.000,00 динара

–     Вере (цркве и верске заједнице), у укупном износу од 1.500.000,00 динара и

–     Културе, у укупном износу од 3.500.000,00 динара.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Сокобања нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

Програмима и пројектима може бити предвиђена организација манифестација од значаја за општину Сокобања,

II

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

 • да је удружење регистровано у складу са Законом о удружењима ( „Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – др. закон);
 • да је удружења редгистровано на територији општине Сокобања;
 • да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем конкурсу;
 • да деловање удружења није политичке природе;
 • да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;
 • да удружење није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • да удружење нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • да је обезбедило учешће у финансирању пројекта и програма у износу од најмање 30%.

III

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

 1. попуњен пријавни образац на конкурс (Прилог бр. 1) Преузми комплет ОВДЕ
 2. попуњен образац предлога програма/пројекта (Прилог бр. 2);
 3. попуњен образац буџета програма/пројекта (Прилог бр. 3);
 4. попуњен образац наративног буџета програма/пројекта (Прилог бр. 4);
 5. оснивачки акт удружења (оригинал или оверена фотокопија)- за удружења која први пут конкуришу;
 6. извод из регистра или решење надлежног органа ( Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар- за удружења која први пут конкуришу;
 7. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује – за удружења која први пут конкуришу;
 8. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;
 9. изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења, да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да има одговарајући борј година искуства у конкурисању пројектима (Прилог бр.5);
 10. изјаву партнера на пројекту.

Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.sokobanja.ls.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од 13.03.2023. до 27.03.2023. године.

IV

 Попуњавање образаца конкурсне документацнје врши се искључиво у електронској форми, на српском језику.

Удружење може предати само један предлог програма и пројекта, односно не може истовремено конкурисати за више различитих области нити са више програма и пројекта у оквиру једне области.

Уколико се неко удружење појави са више разлиитих програма и пројеката, пријаве се неће разматрати.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Сокобања, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: „Општинска управа Сокобања – Комисији за расподелу средстава удружењима, ул. Светог Саве 23 18230 Сокобања„.

Конкурсна комисија ће затражити од подносиоца да неуредне пријаве употпуне у року од 5 дана а уколико то не учине исте ће одбацити. Такође комисија ће обацити и  све пријаве које нису допуштене и благовремене.

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурсна комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

 1. квалитет, значај и садржина предложеног пројекта;
 2. циљеви који се постижу;
 3. начин финансирања пројекта;
 4. оправданост буџета пројекта;
 5. претходно искуство организације у области на коју се односи предлог пројекта;

Сваки критеријум вреднован је одређеним бројем бодова, тако да максималан збир бодова износи 100.

Пројектима вреднованим са мање од 50 бодова неће се доделити средства из буџета општине Сокобања

Прилози од 1 до 6 саставни су део овог конкурса и исти се могу преузети са сајта општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs.

На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених прсјеката и програма са навођењем износа новчаних средстава, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и објављује је на званичној интернет страници www.sokobanja.ls.gov.rs,.и огласној табли општине Сокобања.

Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма, у року од 3 дана од дана објављивања листе.

На листу из става 3 овог члана подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања. Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након истека рока за приговор, на основу Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма и разматрања доспелих приговора, конкурсна комисија сачињава предлог Одлуке о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буцета општине Сокобања, са предлогом приоритета у додели опредељених средстава према предложеним пројектима и програмима.

Извештај, са предлогом одлуке, доставља се Председнику општине Сокобања.

На основу предлога одлуке Комисије, Председник општине доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобањаса приоритетима у додели опредељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења.

Одлука се објављује се на званичној интернет страници www.sokobanja.ls.gov.rs,, огласној таблаи општине Сокобања, на Порталу Е-управе и у локалним медијима.

Удружења су дужна да средства користе искључиво за намене за која су додељена. Удружења којима су додељена средства, дужна су да по заврштку буџетске године (најкасније до 31.01.) поднесу извештај о реализацији програма или пројекта и доставе доказе о наменском коришћењу средстава.

Корисник који није доставио извештај из става 3 овог члана, губи право да конкурише за расподелу средстава за пројекте у следећој буџетској години.

Пре потписивања уговора корисници средстава имају обавезу да у року од 15 дана од дана доношења Одлуке, доставе кориговани буџет пројекта у складу са одобреним средствима .Председник општине Сокобања закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и који се финансирају из буџета општине Сокобања.

Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 27.03. 2023. године.

За све ближе информације погледајте јавни конкурс на интернет страници www.sokobanja.ls.gov.rs  или се обратите Комисији, сваког радног дана од 08-15 часова.

У Сокобањи 13.03.2023. године

I Број: 401-219-1/2023

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана на територији општине Сокобања с.р.