ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НА К.П.БР. 5694/1 У КО СОКОБАЊА

Урбанистички пројекат: ОВДЕ

Сагласност ЈП Зеленило Сокобања: ОВДЕ