ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ОБЈЕКАТ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА ЛАМЕЛЕ А И Б НА К.П.БР. 5565 У КО СОКОБАЊА

Урбанистички пројекат: ОВДЕ