ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ПРЕДЛОГОМ ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА АПАРТ ХОТЕЛА СПРАТНОСТИ По+Су+П+4 НА К.П.БР. 3556/14 и 3556/15 У КО СОКОБАЊА

Урбанистички пројекат: ОВДЕ