ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕ ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА БР. 1 И БР. 2 СПРАТНОСТИ Су+Пр+2+Пк НА К.П.БР. 3564/19 У КО СОКОБАЊА

Урбанистички пројекат: ОВДЕ