Културни центар „Сокобања“ Сокобања оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Република Србија

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

Број: I-101-2/2023

Дана: 19.10.2023. године

СОКОБАЊА

На основу члана 3.Правилника о ближем уређењу поступка и начина заснивања радног односа у установи Културни центар „Сокобања“ Сокобања и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Културном  центру „Сокобања“ Сокобања

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Установа у којој се радно место попуњава:

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

Ул. Војислава Илића број 2

Сокобања

II Радно место које се попуњава:

  1. Радно место под редним бројем 3 из Правилника – Секретар / правник установе

Опис послова:  

-припрема сва неопходна правна акта установе;

– припрема и разрађује уговоре које закључује установа и јединица у саставу;

– даје стручна мишљења и примедбе на нацрте закона и других прописа;

– учествује у креирању и изради стандарда, правила и процедура везаних за основну делатност установе;

– остварује сарадњу са стручним и научним установама и државним органима, као и надлежним службама оснивача и прати динамику реализације обавеза установе из домена правних, општих и кадровских послова;

– контролише исправност правних аката неопходних за процес рада установе.

1.Услови:

Високо образовање стечено на основним академским студијамама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – у звању дипломирани правник;

2. Радно искуство: Пет година радног искуства у струци.

3. Посебна знања:
            – Познавање страног језика,

– Познавање рада на рачунару.


Број извршилаца: 1 (jeдан)

У изборном поступку проверавају се:

– Знање – познавање Закона о култури – писмено;

– Стручна оспособљеност – усмени разговор;

– Вештине- познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Установа Културни центар  „Сокобања “ Сокобања, Ул. Војислава Илића број 2, Сокобања и други објекти којим газдује Културни центар.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 10 дана oд дана објављивања на огласној табли установе Културни центар „Сокобања“ Сокобања, на сајту  општине Сокобања и на сајту Националне службе за запошљавање.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Марија Тодоровић,       телефон: 063/1786993  или makiсa.andjel@yahoo.com

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања  Ул. Светог Саве број 23 са назнаком:  „За јавни конкурс за попуњавање радног места – „ Секретар / правник установе “. На полеђини коверте кандидат је у обавези да упише телефон или електронску пошту на које ће бити обавештен о изборном поступку.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– пријава са радном биографијом;

– диплома о стеченој стручној спреми;

– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

– извод из матичне књиге рођених;

– уверење/потврда о траженом стеченом радном искуству у сруци;

– фотокопија сертификата о познавању страног језика или фотокопија индекса из кога се види да је кандидат положио страни језик на факултету;

-фотокопија сертификата о познавању рада на рачунару или фотокопија индекса из кога се види да је кандидат положио информатику на факултету

Уверење о здравственој способности доставља изабрани кaндидат након конкурса.

VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општине Сокобања, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор установе.

Овај конкурс објављује се на огласној табли Установе Културни центар „Сокобања“, на сајту  општине Сокобања и на сајту Националне службе за запошљавање.

У Сокобањи,                                                                                                                  Директорка

Дана:19.10.2023. год.                                                                     Далиборка Стевановић с.р.