Обавештење о сечи растиња у заштитном појасу далековода

На основу члана 109. 216 и 218. Закона о енергетици („Сл. гласник РС. бр. 145/2014. 95/2018 -др. закон и 40/2021, 35/2023 др. закон и 62/2023), оператор преносног система ЕМС АД Београд, надлежан за енергетски објекат, дужан је да о свом трошку редовно уклања дрвеће или гране и друго растиње које угрожава рад енергетског објекта. Такође, на основу члана 117. Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кУ до 400 кУ (,.Сл. Лист СФРЈ’‘, бр. 65/88 и „ Сл. Лист СФРЈ“, бр 18/92) сигурносна удаљеност се мора одржати и у случају пада стабла, при чему се сигурносна удаљеност мери од проводника у неотклоњеном положају. На основу члана 5. Законао шумама („Сл. Гласник РС”. бр. 30/2010. 93/2012. 89/2015 и 95/2018) дрвеће које се налази испод и у коридору далековода не сматра се шумом без обзира на површину.
У складу са поменутим члановима Закона о енергетици, Закона о шумама, Правилнику и увидом у стање на терену од стране овлашћеног лица ЕМС АД Београд:
ОБАВЕШТАВАМО
власнике и кориснике непокретности на територији општинске управе Соко Бања чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110 (35) кУ, односно у близини и испод фазних проводника:
ДВ 1201 ТС АЛЕКСИНАЦ – ТС СОКО БАЊА
да:

  1. ЕМС АД Београд РЦО Крушевац почиње са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода, као и проширењу, почев од 15.01.2024. године.
  2. Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла.
  3. Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад далековода, да не би угрозили рад далековода, супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима.
    Непоступање у складу са обавештењем, повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.
    За евентуалне информације звати на телефон 064/84-08-362