ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА РС БРОЈ IУз-60/2021


Одлуком Уставног суда бр. IУ0з-60/2021 од 14.02.2024.године („Службени гласник РС“ број 11/24) утврђено је да одредба чл.13.ст.1 Закона о финансијској подршци породици са децом у делу који гласи: “одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће“ и у делу који гласи “уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“ није у сагласности са Уставом. Даном објављивања одлуке престао је да важи напред наведени члан на начин како је то наведено и сада гласи „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из чл.12 овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на које су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде за последњих 18 месеци која претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства“.
С тим у вези, позивају се кориснице права на накнаду зараде, чија су решења правноснажна и коначна, и којима су решења достављена почев од 19.04.2019.године, а које сматрају да им је повређено право, поднесу захтев за измену решења. Општинској управи се подносе захтеви од стране корисница које су у тренутку доношења решења имале пребивалиште на територији општине Сокобања без обзира на то где им је тренутно пребивалиште.
Рок за подношење захтева је 14.08.2024.године.
Решења која нису коначна и правноснажна-провериће се и евентуално изменити по службеној дужности.
Захтев за измену решења можете преузети на сајту Општине Сокобања ОВДЕ или лично на писарници општинске управе.