К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржајау области јавног информисања у 2024. години на територији општине Сокобања

ОПШТИНА СОКОБАЊА
На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС” број 9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр. 6/24) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години, Општине Сокобања, I Број:401-190/2024 од 15. марта 2024. године, расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја
у области јавног информисања у 2024. години на територији општине Сокобања

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања грађана на територији општине Сокобања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и објављује се на веб-сајту града/општине Сокобања

Средства опредељена за овај конкурс износе 9.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити за суфинансирање пројекта је 100.000,00.динара, а највећи 3.500.000,00. динара.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за штампане медије и новинске агенције, у складу са правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи), може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја од локалног значаја за радио и интернет медије, у складу са условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% оправданих трошкова предложеног пројекта, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса за производњу медијских садржаја за телевизије, у складу са условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу који не прелази 50% оправданих трошкова производње медијских садржаја, а највише до износа утврђеног конкурсом.

Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до годину дана од дана доношења одлуке о додели средстава.

Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа на Конкурсу има:
1) издавач чији је медиј уписан у Регистар медија у складу са законом, и који има
одговарајуће овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који уређује електронске медије односно који је уписан у Регистар медијских услуга који води Регулаторно тело за електронске медије, када се ради о електронским медијима;
2) лице које се бави производњом медијских садржаја и које приложи доказ, не старији од 30 дана, да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који испуњава услове из тачке

1.


Право учешћа на Конкурсу за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату имају микро, мала и средња правна лица и предузетници.
Право учешћа на Конкурсу за производњу медијских садржаја за телевизију имају микро, мала, средња и велика правна лица и предузетници.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи, односно лица која се баве производњом медијских садржаја са истим пројектом који је подржан на конкурсима Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе и за који је корисник органу доставио извештај о реализацији пројекта.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи са медијем у коме нису објављени основни подаци о медију у облику импресума.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода за обављање делатности у области јавног информисања.
Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднели наративни и финансијски извештај и произведени медијски садржај односно доказ о реализацији пројекта.
Право учешћа на конкурсу немају подносиоци који су добили средства за суфинансирање пројекта на конкурсу Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, а за које се утврди да су ненаменски трошена, односно да нису испунили уговорну обавезу.
Право учешћа на Конкурсу немају лица који се налазe у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су били у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.
Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.
Пројекат у смислу Закона подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса предвиђеног чланом 15. Закона.
Средства се додељују за производњу новог медијског садржаја, у складу са планираним активностима наведеним у пројекту, у којем удео преузетог садржаја из других извора, односно архивских снимака не може бити већи од 20 процената, при чему садржаји из других извора и архивски снимци морају бити јасно означени.
Документарна грађа (видео и аудио записи и фотографије) која се користи за илустрацију у производњи новог медијског садржаја (документарног и другог програма) није обухваћена наведеним процентом из става 2. овог члана.

Пројекат у смислу Закона не подразумева праћење друштвених, економских, политичких, културних, спортских и других дешавања на дневном нивоу (вести, централна информативна емисија, јутарњи програм, преглед дана и сл.).
Учесник конкурса, који не располаже одговарајућим капацитетима, може ангажовати друго лице за производњу медијског садржаја чија вредност не прелази 20% од износа средстава који је орган доделио за реализацију пројекта.
Лице које је ангажовано за производњу дела медијског садржаја не може бити запослено код издавача нити повезано лице са издавачем у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања.
Право учешћа на Конкурсу немају предузетници који су прекинули обављање делатности.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
Општи критеријуми су:
1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 1. релевантност пројекта;
 2. изводљивост пројекта;
 3. праћење реализације пројекта;
 4. капацитети предлагача пројекта;
 5. доступност садржаја циљној групи;
 6. буџет и оправданост трошкова.
  2) Мера у којој се медиј путем кога ће бити реализован пројекат придржава професионалних и етичких стандарда:
 7. да ли су медију путем којег ће бити реализован пројекат изречене мере од стране државних органа, Регулаторног тела за електронске медије или Савета за штампу, у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
  2. тежина прекршаја и учесталост понављања.

Ближи критеријуми су:

 1. Релевантност пројекта са становишта:
  • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
  • остваривање намене конкурса;
  • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
  • усклађеност планираних активности са циљевима и очекиваним резултатима пројекта;
  • изводљивост плана реализације пројекта.
 2. Изводљивост пројекта са становишта:
  • Усклађеност садржаја са задатим циљевима;
  • Ауторског приступа и новинарске иницијативе;
  • Иновативног елемента у пројекту;
  • Дефинисање жанра;
  • Прецизирање трајања појединачних медијских садржаја;
  • Одређивање формата;
  • Заступљеност истраживачког поступка;
  • Одређивање тема појединачних медијских садржаја;
  • Дефинисање кључних саговорника;
  • Прилагођености садржаја особама са сензорним инвалидитетом.
 3. Праћење реализације пројекта са становишта:
  • Дефинисање очекиваних резултата;
  • Мерљивост индикатора;
  • Одрживост пројекта;
  • Планирање интерног мониторинга и едукације;
  • Препознавање потешкоћа које се могу јавити у току реализације и предлагање мера за њихово отклањање.
 4. Капацитет предлагача пројекта:
  • Дужина обављања делатности
  • Просечан број запослених и радно ангажованих код подносиоца пројекта (подносилац наведени податак доказује изводима из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку (ППП ПД1) за период јануар-новембар претходне године,које доставља као пратећу документацију).Податак ће се израчунавати као просечан број запослених и радно ангажованих лица у наведеном периоду;
  • Поседовање опреме и других техничких средстава за реализацију пројекта;
  • Континуитет у информисању циљне групе којој је пројекат намењен,( да ли је подносилац у претходних годину дана произвео садржај за циљну групу којој је пројекат намењен).
 5. Доступност садржаја циљној групи са становишта:
  • начина емитовања и дистрибуције (земаљско /кабловско /сателитско /електронска издања) на територији на којој живи циљна група којој је садржај намењен;
  • подаци о гледаности, слушаности, периодици излажења и просечном тиражу (дневном, недељном или месечном) новина односно броју јединствених посетилаца на порталу, у месецу који претходи расписивању конкурса, на основу релевантних мерења;
  • континуираног извештавања подносиоца пројекта са територије на којој живи циљна група којој је садржај намењен (на дневном, недељном, месечном или периодичном нивоу);
  • објављивања садржаја у више медија;
  • објављивања садржаја на више платформи.
 6. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
  • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
  • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;
  • усклађености предложених трошкова са тржишним трошковима
 7. мера у којој се медиј путем кога ће бити реализован пројекат придржава професионалних и етичких стандарда:

o да ли су медију путем којег ће бити реализован пројекат изречене мере од стране државних органа, Регулаторниог тела за електронске медије или Савета за штампу, у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
o тежина прекршаја и учесталост понављања

 1. Обрада тема: Културно и уметничко стваралаштво на територији општине Сокобања, са посебним освртом на децу и младе; Развој личности и заштите деце и младих кроз афирмацију школског и рекреативног спорта; Унапређење положаја осетљивих група (деце, жена, особа са инвалидитетом, старијих лица); Очување културно-историјског наслеђа и неговање културе сећања на значајне личности са територије Сокобања и Афирмисање здравог живота кроз развој органске производње и одрживи развој села. Учесници Конкурса, поред наведених, могу да предложе и друге теме које доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

ДОКУМЕНТАЦИЈA
Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом:

 1. Попуњену и потписану пријаву (Образац 1) у четири примерака
  Образац 1 се састоји из предлога пројекта и буџета пројекта и преузима се са веб-сајта општине Сокобања sokobanja.ls.gov.rs у секцији јавни позиви ОВДЕ
 2. Бодовну листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4) у четири примерака.
  Подносиоци на бодовној листи попуњавају:
  Назив органа јавне власти:
  Назив конкурса:
  Подносилац пријаве:
  Обавезно спојити предлог пројекта, буџет пројекта и бодовну листу у једну целину (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења)
 3. Доказ (потврда) да ће медијски садржаj бити емитован/објављен у медију који је уписан у Регистар медија (обавезно само за лица која се баве производњом медијских садржаја, а нису издавачи медија) у једном примерку
 4. Примерак последњег издања новина у којима ће медијски садржај бити објављен (за штампане медије) у једном примерку
 5. Изјаву учесника (у слободној форми) да пројекат не би могао бити реализован без доделе државне помоћи, односно да пројекат не би могао бити реализован другим инструментом државне помоћи осим субвенција -бесповратних средстава (за телевизију, радио и интернет медије) у једном примерку
 6. Изјаву учесника (у слободној форми) о укупном износу средстава која су му у текућој и претходне две календарске године додељена по основу помоћи мале вредности ( de minimis помоћи) (за штампане медије и новинске агенције) у једном примерку.
 7. Изјаву учесника (у слободној форми) да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи и да није био у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи у једном примерку.

РОКОВИ
Конкурс се расписује у периоду од 16. марта 2024. године до 31. марта 2024. године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Одлука се доноси у облику решења са образложењем.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија коју именује Председник општине Сокобања.

Позивају се новинарска и медијска удружења да писаним путем предложе чланове стручне комисије

Позивају се теоретичари, аналитичари и практичари из области медија заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

Предлог за члана комисије доставља се на Обрасцу за пријаву за члана комисије (Образац 3) који је објављен на веб-сајтu општине Сокобања.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Удружења и теоретичари, аналитичари и практичари из области медија предлоге за чланове стручне комисије могу послати, у року од 10 дана од дана објављивања Конкурса на веб- сајту Општине Сокобања.

Пријаве се достављају на адресу Општина Сокобања, ул. Светог Саве 23, 18230 Сокобања са назнаком: „Пријава за учешће у раду конкурсне комисије за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години. Пријаву послати и електронски на адресу: info@opstinasokobanja.com

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Пријава пројеката на Конкурс шаље се искључиво поштом у посебној коверти са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2024. години, на адресу: Општина Сокобања, ул. Светог Саве 23, 18230 Сокобања.
Образац 1, са јасним називом подносиоца пројекта у наслову мејла, шаље се у електронској форми, на адресу: info@opstinasokobanja.com
Конкурсни материјал се не враћа.
Пријаве које не испуњавају услове за учешће на конкурсу, пријаве достављене након истека прописаног рока за достављање, као и пријаве на погрешном обрасцу, биће одбачене.
Додатне информациjе могу се добити радним даном од 11 до 14 часова на број телефона: 064/8560703
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА
Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу, биће обjављено на веб-сајту општине Сокобања и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.
Уговор ће се закључити само са лицем коме су додељена средства, а коме рачун у моменту закључења уговора није у блокади.