ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОПШТИНА СОКОБАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број 111- 2 /2022

Датум:11.04. .2022. године

СОКОБАЊА

Датум оглашавања: 11.04.2022године

Датум истека рока за пријављивање:19.04.2022 . године

На основу чл. 4. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 4. и 5. Уредбе o спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покраинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број 95/2016 и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-1733/2022 од 28.02.2022. године  Општинска управа општине Сокобања , оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА


I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Сокобања, у Сокобањи, ул. Светог Саве бр. 23.

 
II Радна места која се попуњавају:


1. Радно место: Рачуноводствени послови месних заједница, у звању  саветник, у Одељењу за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове, под редним бројем 18. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву.

Трајање радног односа: на неодређено време

Опис послова:

Обавља све књиговодствено рачуноводствене послове за потребе МЗ; обавља послове ликвидатуре МЗ; води помоћне евиденције основних средстава за МЗ; контира и књижи промене на изводу месних заједница на основу веродостојних исправа по систему двојног књиговодства. Усклађује пословне књиге, дневник, главну књигу и помоћне књиге и бруто стање по рачунима месних заједница, врши усаглашавање обавеза и потраживања, саставља одређене прегледе о утрошку средстава месних заједница, саставља бруто стање и закључне листове, закључује пословне књиге на крају године састављања завршне рачуне за МЗ, врши пријем и проверу захтева за пренос средстава месним заједницама, попуњава налоге за плаћање са рачуна месних заједница и врши тромесечно усклађивање са књижењем у главној књизи трезора. Непосредно је одговоран за исправност и тачност контирања документације према прописима о књиговодству, врши измену и допуну контног плана у складу са важећим прописима. Доставља рачуноводствене податке за израду информације о реализацији финансијских планова месних заједница и одговоран је за тачност истих.  Обавља и друге послове по налогу Руководиоца Одељења.За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из научне области економских наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Бриј извршилаца: 1

Провера стручне оспособљености, знања и вештине у изборном поступку:

Стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглаш4еном радном месту, усмено кроз разговор са кандидатом, односно постављање питања кандидату и увидом у податке које је навео у својој пријави.

-Знање кандидата вреднује се  проверавањем познавања области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту које се попуњава и то познавање прописа –  Закон о буџетском систему (,,Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/11,93/12, 62/13,63/13 испр.108/13,142/14,68/15-др закон,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20 и 118/21) и Уредбе о буџетском рачуноводству (,,Сл. гласник РС“, број 125/03,12/06 и 27/20) – усмено постављањем питања.

-Кроз усмену симулацију- у усменом облику дати предлог решења постављеног задатка, које је типично за обављање послова на радном месту,

-Вештина комуникације – усмено, кроз разговор са кандидатом.

-Провера дигиталне писмености кандидата извршиће се решавањем задатака практичним радом на рачунару. Кандидати који су приложили одговарајући сертификат, потврду или други писмени доказ о поседовању дигиталне писмености не проверавају се и оцењују се оценом задовољава ,,3“.

2. Радно место: Имовинско-правни послови и послови одбране, у звању саветник, у Одељењу за имовинско – правне послове, нормативе и послове јавних набавки, под редним бројем 29. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву.

Трајање радног односа: на неодређено време

Опис посла: Води поступак и одлучује у поступку конверзије, експропријације, деекспропријације, административном преносу непокретности; утврђивања земљишта за редовну употребу објекта, у поступку утврђивања права службености и поступку утврђивања права коришћења и престанка права коришћења на грађевинском земљишту и осталим постпцима из своје надлежности; води поступак, припрема и учествује у  закључивању споразума о накнади за експроприсану непокретност; спроводи постуак увођења у посед,  припрема неопходну документацију и пружа сву  администртивно – техничку и стручну помоћ Комисији која  спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта јавним оглашавањем; отуђења грађевинског земљишта непосредном погодбом; у поступку прибављања неизграђеног земљишта у јавној својини и у свим осталим поступцима за које је надлежна Комисија; припрема документацију и учествује у поступку откупа станова у својини општине; води поступак по захтевима странака за враћање сеоских утрина и пашњака; поступа по замолницама других органа; одлучује по приговорима странака; организује увиђај на терену у сарадњи са надлежнм службама, органима и стручним лицима; предлаже надлежним органима доношење одговарајућих општих и појединачних аката потребних за ефикаснији рад на овим пословима; прибавља по службеној дужности неопходну документацију; доставља управна акта правобраниоцу општине; одређује вештачења у оквиру делокруга свог посла; подноси захтеве служби рачуноводства за обрачун откупне цене стана, обавештава странке о висини откупне цене и роковима отплате, припрема уговор и анекса уговора о откупу стана, припрема документацију неопходну за оверу код нотара уговора и анекс уговора о откупу станова, доставља уговор правобраниоцу општине Сокобања; издаје уверења о исплати откупне цене стана у целости; издаје оверене преписе решења из делокруга послова које обавља; води евиденције о кретању предмета од подношења захтева до архивирања; припрема нацрт одлука и уговора о коришћењу и располагању имовином. Доставља потребне податке  и пружа помоћ Комисији која спроводи Акциони план за упис и евидентирање имовине. По потреби врши упис права својине и обавља друге послове из ове области.

По потреби пружа стручну помоћ комисији и лицу које спроводи поступак јавне набавке у припреми нацрта аката у вези јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, врши испитивање тржишта у циљу одређивања процењене вредности набавке, обавља  административно-техничке и друге послове у вези набавки и врши друге послове из области јавних набавки које одреди овлашћено лице, односно надлежни орган наручиоца.

По потреби пружа стручну помоћ и подршку јавним предузећима, установама и другим корисницима буџета општине Сокобања у  области јавних набавки, као и у области нормативно-правних послова.

            Израђује, ажурира и усклађује План одбране општине са Планом одбране Републике Србије; израђује и ажурира документа планирања припрема за одбрану у складу са Упутством о јединственој методологији; учествује у изради аката о организацији и функционисању органа општине и других субјеката одбране у ратном и ванредном стању; обавља послове из области радне и материјалне обавезе; координира послове одбране са предузећима, установама и другим правним лицима по питању планирања одбране; израђује појединачне планове, акта, анализе, извештаје и друге материјале из области ванредних ситуација и цивилне заштите за потребе органа општине; врши остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине; израђује планску документацију у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода која обухвата превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство, мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица; предлаже организацију цивилне заштите; учествује у формирању јединица цивилне заштите опште намене; предлаже услове за успостављање интегрисаног система заштите и спасавања у циљу обједињавања свих превентивних и оперативних мера заштите живота и имовине грађана и ефикаснијег ангажовања свих расположивих ресурса у случају катастрофе изазване природном или људском делатношћу; организује, развија и води личну и колективну заштиту; сарађује са територијално надлежном организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације и Оперативним центром за обавештавање; стара се о заказивању и реализацији седница Општинског штаба за ванредне ситуације.

Води поступак по изјављеним жалбама на првостепена решења из делокруга послова које обавља и ставља клаузулу правоснажности на акте из делокруга послова које обавља Припрема нацрте уговора по основу локалних изворних прихода уколико за израду уговора није задужена надлежна Комисија.Обавља и друге послове по налогу Руководиоца Одељења.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из научне области правних наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,најмање три године радног искуства у струци,

положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)

Бриј извршилаца: 1

Провера стручне оспособљености, знања и вештине у изборном поступку:

Стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту, усмено кроз разговор са кандидатом, односно постављање питања кандидату и увидом у податке које је навео у својој пријави.

-Знање кандидата вреднује се  проверавањем познавања области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту које се попуњава и то познавање прописа –  Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, број 116/07, 88/09, 88/09 др. закон, 104/09- др закон, 10/15 и 36/18), Правилник о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање (,,Сл. гласник РС“, број 102/20) и Закон о јавној својини (,,Сл. гласни РС“, број 72/11,88/13,105/14,104/16- др. закон, 108*16,113/17, 95/18 и 153/20).

-Кроз усмену симулацију- у усменом облику дати предлог решења постављеног задатка, које је типично за обављање послова на радном месту,

-Вештина комуникације – усмено, кроз разговор са кандидатом.

-Провера дигиталне писмености кандидата извршиће се решавањем задатака практичним радом на рачунару. Кандидати који су приложили одговарајући сертификат, потврду или други писмени доказ о поседовању дигиталне писмености не проверавају се и оцењују се оценом задовољава ,,3“.

3. Радно место: Персонални послови, послови вођења бирачких спискова и послови  Скупштине и Општинског већа, у звању сарадник, у Одељењу за имовинско – правне послове, нормативе и послове јавних набавки, под редним бројем 32. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Сокобања и Општинском правобранилаштву.

Трајање радног односа: на неодређено време

Опис посла: прати и проучава прописе који се односе на остваривање права из радног односа; води поступак и предузима поједине управне радње у области остваривања права из радног односа ; води евиденцију о  коришћењу годишњег одмора и обједињује евиденцију о присутности запослених; врши пријаву и одјаву осигурања радника; обавља административне-техничке послове везано за остваривање права из радног односа; води персоналну евиденцију, евиденцију о радном стажу, плаћеном и неплаћеном радном одсуству; израђује потребне статистичке извештаје из надлежности Одељења; одговоран је за тачност и редовно ажурирање објављених података о броју и структури запослених;  учествује у припреми нацрта правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; учествује у планирање и развој кадрова у органима општине; учествује у припреми нацрта Кадровског плана; учествује у поступку оцењивање рада службеника; води поступак и одлучује у вези управних ствари  у области вођења бирачког списка бирача за територију општине, посебног бирачког списка националних мањина и врши редовно ажурирање бирачког списка по попису аката; израђује изводе из бирачког списка; врши промене у бирачком списку у складу са подацима достављеним од надлежних органа; води поступак по изјављеним жалбама на првостепена решења из делокруга послова које обавља и ставља клаузулу правоснажности на акте из делокруга послова које обавља; води записнике на седницама Скупштине општине, Општинског већа и седницама радних тела Скупштине. Обавља и друге послове по налогу Руководиоца Одељења.

Услови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из области економских, правних или   педагошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)

Бриј извршилаца: 1

Провера стручне оспособљености, знања и вештине у изборном поступку:

Стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглаш4еном радном месту, усмено кроз разговор са кандидатом, односно постављање питања кандидату и увидом у податке које је навео у својој пријави.

-Знање кандидата вреднује се  проверавањем познавања области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту које се попуњава и то познавање прописа – Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), Закона о јединственом бирачком списку  („Службени гласник РС“ бр.104/09 и 99/11) и Упутство о спровођењу закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр.15/22, 88/18, 67/20,40/21 и 16/22)

-Кроз усмену симулацију- у усменом облику дати предлог решења постављеног задатка, које је типично за обављање послова на радном месту,

-Вештина комуникације – усмено, кроз разговор са кандидатом.

-Провера дигиталне писмености кандидата извршиће се решавањем задатака практичним радом на рачунару. Кандидати који су приложили одговарајући сертификат, потврду или други писмени доказ о поседовању дигиталне писмености не проверавају се и оцењују се оценом задовољава ,,3“.


III Место рада:

Сокобања, ул. Светог Саве бр.23


IV Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече  од  12.04.2022.               године и истиче 19.04.2022. године


V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Душица Димитријевић, телефон: 064/8560728

VI Aдреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања, Сокобања, ул. Светог Саве бр.23 , са назнаком: „за интерни конкурс“


VII Датум оглашавања: 11.04.2022. године


VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

Пријава са раднном биографијом.

Напомена: Обзиром да се документација предвиђена чланом 14. Уредбе o спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покраинама и јединицама локалне самоуправе  налази у персоналном досијеу запослених у Општинској управи општине Сокобања, у исту ће се извршити увид службеним путем. У случају да је дошло до промене које су од утицаја на право запосленог потребно је да за то приложи одговарајућу документацију.


IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:   са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе општине Сокобања, у Сокобањи, ул. Светог Саве бр. 23,  о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

X Право учешћа на  интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време код послодавца који оглашава интерни конкурс.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.


Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Сокобања.


Овај оглас објављен је на  огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет презентацији .

                                                                                       ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

                                                                                      Милена Раденковић – Гаћеша