ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места за постављање киoска и привремених објеката у Сокобањи

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22), означених у Графичком прилогу број 12, Председник општине Сокобања расписује:

 – ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места за постављање киoска и привремених објеката у Сокобањи, предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22).

Локација за постављања  киоска и привремених објеката

– Локација број 7– Улица Алексе Маркишића („код биоскопа“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају разне мешовите робе, штампе, дувана и сл.

 -Зона – друга

-Површина места:

– место број 1 у површини до 8,00м2  – означне у графичком прилогу са Ки1

– Место за постављање   монтажног објекта за продају разне мешовите робе, штампе, дувана и сл ће се издавати  nа период  oд 5 година.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање и  продају износи  25.000,00 динара (двадесетпет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у пет календарских година до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 250,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Локација број 8 – плато код „Мини – пич“ терена, на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа

-Зона – друга

-Површина места:

– место број 1 у површини до 2м2 – означне у графичком прилогу са Те1

– место број 2 у површини до 2м2 – означне у графичком прилогу са Те2

– место број 3 у површини до 2м2 – означне у графичком прилогу са Те3

– Место за постављање   монтажног објекта за постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа ће се издаваће се на период од 1 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 12 месеци

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање и  продају износи  5.000,00 динара (пет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22).

– Корак учешћа на надметању је 50,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

– Локација број 9– Улица Његошева („код Ваге“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају мешовите робе;

-Зона – трећа

-Површина места:

– место број 1 у површини до 10,50м2 – означне у графичком прилогу са Ки1

-место број 2 у површини до 10,50м2 – означне у графичком прилогу са Ки2

– Место за постављање   монтажног објекта за продају разне мешовите робе, ће се издавати  на период  од 5 година.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање монтажног објекта за продају мешовите робе износи  25.000,00 динара (двадесетпет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у пет календарских година до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 250,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

– Локација број 10 – Угао улица Светозара Марковића и Љубе Дидића („код Бајса“), на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа

-Зона – права

-Површина места:

– место број 1 у површини до 2м2- означне у графичком прилогу са Те1

– место број 2 у површини до 2м2 – означне у графичком прилогу са Те1

– место број 3 у површини до 2м2 – означне у графичком прилогу са Те1

– Место за постављање   монтажног објекта за постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа ће се издаваће се на период од 1 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 12 месеци

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање и  продају износи  5.000,00 динара (пет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22).

– Корак учешћа на надметању је 50,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања

– Локација број 11– Улица 27.марта („стара аутобуска станица“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за обављање угоститељске делатности (брзе хране ), продаја мешовите робе, воћа и поврћа

-Зона – екстра

-Површина места:

– место број 1 у површини до 10,00м2 – означне у графичком прилогу са Ки1

– место број 3 у површини до 10,00м2 – означне у графичком прилогу са Те1

– Место за постављање   монтажног објекта за за обављање угоститељске делатности (брзе хране ), продаја мешовите робе, воћа и поврћа, ће се издавати  на период од 5 година.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање монтажног објекта за обављање угоститељске делатности (брзе хране ), продаја мешовите робе, воћа и поврћа износи  25.000,00 динара (двадесетпет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у пет календарских година до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 250,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

– Локација број 12– Улица Светог Саве („код Озрен баште“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају кондиторских производа (сладолед, семенке, лизалице и сл),

-Зона – екстра

-Површина места:

– место број 1 у површини до 10,50м2 – означне у графичком прилогу са Ки1

– Место за постављање   монтажног објекта за продају кондиторских производа (сладолед, семенке, лизалице и сл),  ће се издавати  на период од  5 година.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање монтажног објекта за за продају кондиторских производа (сладолед, семенке, лизалице и сл), износи 25.000,00 динара (двадесетпет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у пет календарских година до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 250,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

– Локација број 13– Улица Алексе Маркишића („код Поште“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају мешовите робе,  штампе, дувана и сл.

-Зона – права

-Површина места:

– место број 1 у површини до 6м2 + 2м2 за постављање фрижидера или сандука за сладолед – означне у графичком прилогу са Ки1

– Место за постављање   монтажног објекта за продају мешовите робе,  штампе, дувана и сл  ће се издавати  на период од 5 година.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање монтажног објекта је  25.000,00 динара (двадесетпет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у пет календарских година до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 250,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

– Локација број 15– Улица Миладина Живановића („плато у централном градском парку“) на којој је дозвољено постављање и паркирање превозних средстава за изнајљивање (бицикле, квадови и сл).

-Зона – права

-Површина места:

– место број 1 у површини до 6м2 – означне у графичком прилогу са Пл

– Место за постављање   и паркирање превозних средстава за изнајљивање (бицикле, квадови и сл).ће се издавати  на период од 3 године а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци

– Почетна износ за добијање локације (места) износи  15.000,00 динара (петнаест хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у трит календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 150,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

– Локација број 16 – Борићи, на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају сувенира, домаће радиности, меда, џемова и сл.

-Зона – трећа

-Површина места:

– место број 1 у површини до  4м2 – означне у графичком прилогу са Те1

– место број 1 у површини до  4м2 – означне у графичком прилогу са Те2

– Место за постављање   постављање монтажног објекта за продају сувенира, домаће радиности, меда, џемова и сл. ће се издавати  на период од 3 године а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање и  продају износи  15.000,00 динара (петнаест хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 150,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

– Локација број 17 –Улица Драговићева („преко пута ЈКП Напредак“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа.

-Зона – друга

-Површина места:

– место број 1 у површини до 4м2 – означне у графичком прилогу са Те1

– Место за постављање   монтажног објекта за постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа ће се издаваће се на период од 1 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 12 месеци

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање износи  5.000,00 динара (пет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22).. 

– Корак учешћа на надметању је 50,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања

– Локација број 18 –Улица Иве Андрића („код трафо станице“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа.

-Зона – друга

-Површина места:

– место број 1 у површини до 4м2 – означне у графичком прилогу са Те1

– Место за постављање   монтажног објекта за постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа ће се издаваће се на период од 1 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 12 месеци

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање износи 5.000,00 динара (пет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22).

– Корак учешћа на надметању је 50,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања

– Локација број 19– Краља Петра I (код улаза на мермерно шеталиште) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају кондиторских производа (сладолед, семенке, лизалице и сл),

-Зона – екстра

-Површина места:

– место број 1 у површини до 4м2 – означне у графичком прилогу са Ки1

– Место за постављање   монтажног објекта за продају кондиторских производа (сладолед, семенке, лизалице и сл),  ће се издавати  на период издавања је 3 године.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање монтажног објекта износи  15.000,00 динара (петнаестхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске година до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 150,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Све наведене локације нису комунално опремљене у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Накнада за коришћење простора на јавној површини за обављање пословне делатности (привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти …) утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса,  а Конкурс се објављује у трајању до 15 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 13.05.2022. године са почетком у 13.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља:

– фотокопија личне карте;

– уредно овлашћење за заступање;

–  решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар;

– за пољопривредна газдинства потребно је доставити Потврду о актвном статусу пољопривредног газдинства;

– потврда о извршеној регистрацији пореског обвезника (решење Министарства финансија о ПИБ);

– доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја;

-доказ о уплати администартивне таксе;

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА).

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта.

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор)

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене закупа.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 352-77/2021 од 20.04.2021.године.

Пријаве се подносе најкасније до 1400 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 12.05.2022. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места за постављање коисока и привремених објеката у Сокобањи “ – Комисији за спровођење поступка.


Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог број 12 (ОВДЕ) са предложеним локацијама који је прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.sokobanja.ls.gov.rs и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs и локалним медијима.

Број:352-88/20222
У Сокобањи 29.04.2022 године            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                      Миодраг Николић с.р.