Обавештење – ПРОЦЕНА УТИЦАЈА  на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине

                          О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

            Поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта Општине Сокобања, овај oрган управе је дана 16.05.2022.године донео решење да је за Пројекат  реконструкција и нова изградња постројења за пречишћавање отпадних вода  на к.п.бр.1821/1 у КО Сокобања на територији општине Сокобања, ПОТРЕБНА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА  на животну средину.

            Увид у решење и комплетну документацију о спроведеном поступку, заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу остварити у малој сали Општинске управе општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23 радним даном од 12:00 до 14:00 часова, у року од  10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба против овог решења изјављује се надлежном другостепеном органу у року од 10 дана од  дана  објављивања овог обавештења у средствима јавног информисања, а преко овог органа.

            Обавештење се објављује на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09).

16.05.2022.година

у Сокобањи