Како да остварим права

Урбанизам:

 • Обавештење о намени парцеле и могућностима уређења и грађења
 • Акт о урбанистичким условима
 • Извод из урбанистичког плана
 • Издавање података из урбанистичке документације за израду урбанистичког пројекта
 • Потврда на техничку документацију
 • Легализација објекта пријава објекта изграђених без грађевинске дозволе
 • Издавање уверења о поднетим захтевима

Преузми комплетно упутство |  ЗАХТЕВИ, РЕШЕЊА и ОБАВЕШТЕЊА

Грађевинарство: (Рад са странкама: сваког радног дана од 08-14 часова)

ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

 • Издавање грађевинске дозволе
 • Инвестиционо одржавање
 • Изградња помоћног објекта
 • Санација и адаптација
 • Привремена грађевинска дозвола
 • Промена намене без извођења радова
 • Измена решења о грађевинској дозволи улед промена у току грађења
 • Измена решења о грађевинској дозволи улед промене инвеститора
 • Пријава почетка градње
 • Завршетак израде темеља

ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
* Образовање комисије за технички преглед и издавање употребне дозволе

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

 • За накнадно издавање грађевинске дозволе за радове на изградњи објекта за који је издато одобрење за изградњу по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона, а којим је одступљено од издатог одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта
 • За накнадно издавање грађевинске дозволе за стамбене објекте са више станова, стамбено-пословне објекте, пословне и производне објекте
 • За издавање накнадног решења о преијави радова за изградњу помоћног објекта
 • За накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе (легализација) за породичне стамбене објекте до 100 m² бруто развијене грађевинске површине, станове у стамбеним зградама до 100 m² нето корисне површине и стамбене објекте преко 100 m² са једним станом
 • За накнадно издавање сталне грађевинске дозволе за стамбене објекте, стамбено пословне објекте, пословне, производне и помоћне објекте

СТАТУС ОБЈЕКТА

 • Издавање уверења о времену градње објекта

РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА

 • Доношење решења о дозволи уклањања објекта

ЗAХТЕВИ, ОБРАСЦИ и ПРИЈАВЕ

Комуналне делатности:

 • Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе
 • Држање средстава за игру
 • Приређивање музичког програма у угоститељским објектима
 • Истицање фирми или назива на пословним просторијама
 • Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија
 • Коришћење рекламних паноа
 • Одржавање јавних површина
 • Контрола радног времена

Преузми комплетно упутство

Стамбени орган:

 • Регистровање скупштине станара као правног лица
 • Исељење бесправно усељеног лица

Преузми комплетно упутство

Инспекција:

 • Регистрација редова вожње у градском и приградском саобраћају
 • Прилаз возила за снабдевање до угоститељских, трговинских и других објеката у улицама где је саобраћај забрањен

Преузми комплетно упутство

Развој привреде:

 • Упис радње у регистар
 • Промена у радњи
 • Промена седишта радње
 • Коришћење издвојеног пословног простора
 • Привремена одјава радње
 • Обавештење о почетку рада
 • Привремено поверавање радње на вођење
 • Стална одјава радње (издвојеног пословног простора)
 • Издавање уверења
 • (Рад са странкама: сваког радног дана од 08-14 часова)

Преузми комплетно упутство

Туризам:

 • Захтев за категоризацију кућа и станова

Имовинско правни послови:

 • Право коришћења осталог грађевинског земљишта
 • Успостављање ранијег режима својине
 • Измена или поништај правоснажног решења о експропријацији уз сагласност странака као и на захтев ранијег сопственика
 • Експропријација преосталог дела непокретности на захтев власника
 • Враћање земљишта одузетог по основу пољопривредног земљишног фонда (пзф)
 • Давање у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини ради изградње
 • Давање у закуп земљишта непосредном погодбом

Преузми комплетно упутство

Друштвене делатности:

 • Дечији додатак
 • Обнова дечијег додатка
 • Родитељски додатак
 • Накнада зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
 • Накнада зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета
 • Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања
 • Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју
 • Својство ратног војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести
 • Својство мирнодопског војног инвалида по основу ране, повреде, озледе и болести
 • Повећање процента војног инвалидитета
 • Породична инвалиднина по палом борцу
 • Увећање породицне инвалиднине
 • Породична инвалиднина по умрлом војном инвалиду
 • Борачки додатак
 • Здравствена заштита војних и породичних инвалида
 • Здравствена заштита брачног друга и деце војног инвалида
 • Ортопедска и друга помагала
 • Право на путничко моторно возило
 • Једнократна помоћ по основу смрти војног инвалида
 • Право на бесплатну и повлашћену вожњу
 • Накнада за исхрану и смештај за време путовања и боравна у другом месту по позиву надлежног органа
 • Нега и помоћ
 • Ортопедски додатак
 • Накнада за време незапослености ратних војних инвалида од 1.до 4. групе инвалидитета
 • Накнада трошкова сахране умрлог носиоца „партизанске споменице 1941”
 • Допунска лична и породична инвалиднина
 • Месечно новчано примање по основу незапослености ратних војних инвалида од 5. до 10. групе инвалидитета
 • Породични додатак
 • Месечно новчано примање војних инвалида и корисника породичне инвалиднине
 • права припадника југословенске војске у отаџбини и равногорског покрета

Преузми комплетно упутство

Општа управа:

 • Издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих
 • Издавање уверења о држављанству
 • Упис рођења детета
 • Закључење брака
 • Издавање уверења о слободном брачном стању
 • Упис у матичну књигу умрлих
 • Издавање смртовнице
 • Одређивање личног имена за брачно дете
 • Признавање очинства и одређивање личног имена за дете рођено ван брака
 • Промена личног имена
 • Промена личног имена малолетног детета
 • Накнадни упис у матичну књигу рођених
 • Накнадни упис у матичну књигу умрлих
 • Накнадни упис података у матичну књигу
 • Исправка грешке у матичним књигама
 • Закључење брака преко пуномоћника

Преузми комплетно упутство