ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места у Централном градском парку у Сокобањи, за постављање аутића на електрични погон

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19 и 18/22),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23),  означених у Графичком прилогу број 9а локација број 2–Централни градски парк, Председник општине Сокобања расписује:

– ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места у Централном градском парку у Сокобањи, за постављање аутића на електрични погон предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23).

Локација за постављање аутића на електрични погон

ЛОКАЦИЈА бр. 2 -Централни градски парк –  у Графичком прилогу број 9а.

Централни градски парк на стази између централне фонтане и дечјег игралишта  за аутиће на електрични погон максимално 10 аутића – Максимална површина средства 1м2 по аутићу.

– место број 1 површине до 1м2.

– место број 2 површине до 1м2

– место број 3 површине до 1м2

– место број 4 површине до 1м2

– место број 5 површине до 1м2

– место број 6 површине до 1м2

– место број 7 површине до 1м2

– место број 8 површине до 1м2

– место број 9 површине до 1м2

– место број 10 површине до 1м2

– Почетна цена за добијање локације за постављање за аутића на електрични погон износи 6.000,00 динара по средству.

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу.

– Места за постављање   аутића на електрични погон)  ће се издаваће се на период од 3 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци

– Почетна износ за добијање места, износи 6.000,00 дин. (шестхиљада динара)  по средству жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање места, са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање места може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 2.000,00 динара по средству, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

Учесник на лицитацији подноси само једну пријаву са свим траженим доказима и у пријави наводи за која места жели да лицитира. Почета цена за добијање локације уплаћује се за онолико места за колико се подноси пријава. Уколико за једно место (од 1 до 10) има више заинтересованих лицитираће се за свако место појединачно.

– Корак учешћа на надметању је 60,00  дин.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за постављање забавних фиксних средстава за клацкање/ постављање аутића на електрични погон (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Накнада за коришћење простора на јавној површини утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса а Конкурс се објављује у трајању до 8 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 07.07.2023. године  са почетком у 10.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме физичког лица или предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља:

– фотокопија личне карте;

– уредно овлашћење за заступање;

– решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар – за правна лица и предузетнике;

– за пољопривредна газдинства потребно је да се са сајта е-аграр одштампају подаци о пољопривредном газдинству из којих се види да је статус пољопривредног газдинства активан (наведене податке могуће је одштампати у просторијама ОУ Сокобања канцеларија бр.21);

-доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање локације за постављање;

-доказ о уплати администартивне таксе;

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА).

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта.

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор)

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене закупа.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 352-77/21 од 20.04.2021. године.

Пријаве се подносе најкасније до 1400 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 06.07.2023. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места за постављање  аутића на електрични погон – Комисији за спровођење поступка.


Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог  9а са предложеним локацијама који је прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.sokobanja.ls.gov.rs и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs.

Број: 352-270/2023
У Сокобањи 28.06.2023. године             

                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ    

 Миодраг Николић с.р.