Културни центар „Сокобања“ Сокобања-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – Бински мајстор

Напомена: Важи до 20.07.2023.године

Република Србија

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

Број: I-29-2/2023

Дана: 07.07.2023. године

СОКОБАЊА

На основу члана 3.Правилника о ближем уређењу поступка и начина заснивања радног односа у установи Културни центар „Сокобања“ Сокобања и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Културном  центру „Сокобања“ Сокобања

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Установа у којој се радно место попуњава:

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

Ул. Војислава Илића број 2

Сокобања

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место под редним бројем 13 из Правилника – Бински мајстор

Опис послова:  

-обавља мање сложене послове везане за техничке припреме за несметани рад за време проба, концерата и снимања;

– контролише и брине за сав инвентар у сали и дужан је да сваку неисправност одмах пријави;

– врши утовар и истовар инструмената и другог потребног инвентара приликом гостовања у земљи и иностранству;

– чува и складишти музичке и друге инструменте;

– преноси и намешта пултове и столице за пробе, представе, концерте и намешта инструменте за пробе, представе, концерте;

– прати транспорт;

– дежура на пробама, концертима и снимањима према распореду рада, стара се о успостављању нормалних услова за рад и дежура током свих активности у сали установе.

– обавља и друге послове по налогу директора и руководиоца организационог дела.

1.Услови:

  • средње образовање;
  • IV, III степен стручне спреме;

2. Радно искуство: Једна година радног искуства.

3. Посебна знања:
            – Знање рада на рачунару,
Број извршилаца: 1 (jeдан)

У изборном поступку проверавају се:

– Знање – познавање техничке опреме – писмено;

– Стручна оспособљеност – усмени разговор;

– Вештине- познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Установа Културни центар  „Сокобања “ Сокобања, Ул. Војислава Илића број 2, Сокобањ.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 10 дана oд дана објављивања на огласној табли општине Сокобања, на сајту општине Сокобања и на сајту Националне службе за запошљавање.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Марија Јовановић,       телефон: 064/8560759  или marija.jovanovic@opstinasokobanja.com

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања  Ул. Светог Саве број 23 са назнаком:  „За јавни конкурс за попуњавање радног места – Бински мајстор“. На полеђини коверте кандидат је у обавези да упише телефон или електронску пошту на које ће бити обавештен о изборном поступку.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– пријава са радном биографијом;

– диплома о стеченој стручној спреми;

– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

– извод из матичне књиге рођених;

– уверење/потврда о траженом стеченом радном искуству у сруци;

– фотокопије тражених сертификата

Уверење о здравственој способности доставља изабрани кaндидат након конкурса.

VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општине Сокобања, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор установе..

Овај конкурс објављује се на на огласној табли Установе Културни центар „Сокобања“, на сајту  Установе Културни центар „Сокобања“ односно сајту општине Сокобања и на сајту Националне службе за запошљавање.

У Сокобањи,                                                                                                                    Директорка

Дана: 07.07.2023. год.                                                                           Далиборка Стевановић с.р.