Културни центар „Сокобања“ Сокобања-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – Организатор културних активности и биоскопског програма

Напомена: Важи до 20.07.2023.године

Република Србија

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

Број: I-29-2/2023

Дана: 07.07.2023. године

СОКОБАЊА

На основу члана 3.Правилника о ближем уређењу поступка и начина заснивања радног односа у установи Културни центар „Сокобања“ Сокобања и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Културном  центру „Сокобања“ Сокобања

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Установа у којој се радно место попуњава:

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

Ул. Војислава Илића број 2

Сокобања

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место под редним бројем 9 из Правилника – Организатор културних активности и биоскопског програма

Опис послова:  

– непосредно одговоран за координацију и реализацију биоскопског програма, као и за рад организационог дела технике и техничког одржавања, а учествује у организацији, реализацији и праћењу свих програма Установе;

– организује, руководи, контролише и координира рад приликом припреме и извођења пројеката / програма у поливалентном центру за културу;

– израђује, предлаже и усваја планове за извођење пројеката / програма у поливалентном центру за културу;

– припрема и израђује и спроводи утврђене годишње програме рада;

– припрема документацију за шпедицију приликом гостовања у иностранству (АТА карнет);

– израђује недељни план рада извођења;

– организује пробе;

– комуницира са шефовима група и поставља им непосредне задатке

– редовно извештава о реализованим активностима и прогамима и учествује у изради годишњег извештаја;

–  обавља и друге послове по налогу директора и уредника програма.

Услови:

Високо образовање стечено на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017.године, односно на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2. Радно искуство: Једна година радног искуства.

3. Посебна знања:
            – Знање рада на рачунару,

  • сертификат за кинооператера/ аудио/ видео оператера;


Број извршилаца: 1 (jeдан)

У изборном поступку проверавају се:

– Знање – познавање Закона о култури – писмено;

– Стручна оспособљеност – усмени разговор;

– Вештине- познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару).

III Место рада:

Установа Културни центар  „Сокобања “ Сокобања, Ул. Војислава Илића број 2, Сокобањ.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 10 дана oд дана објављивања на огласној табли општине Сокобања, на сајту  општине Сокобања и на сајту Националне службе за запошљавање.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Марија Јовановић,       телефон: 064/8560759  или marija.jovanovic@opstinasokobanja.com

.

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања  Ул. Светог Саве број 23 са назнаком:  „За јавни конкурс за попуњавање радног места – Организатор културних активности и биоскопског програма“. На полеђини коверте кандидат је у обавези да упише телефон или електронску пошту на које ће бити обавештен о изборном поступку.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– пријава са радном биографијом;

– диплома о стеченој стручној спреми;

– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

– извод из матичне књиге рођених;

– уверење/потврда о траженом стеченом радном искуству у сруци;

– фотокопије траженог сертификата

Уверење о здравственој способности доставља изабрани кaндидат након конкурса.

VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општине Сокобања, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор установе..

Овај конкурс објављује се на на огласној табли Установе Културни центар „Сокобања“, на сајту  Установе Културни центар „Сокобања“ односно сајту општине Сокобања и на сајту Националне службе за запошљавање.

У Сокобањи,                                                                                                                    Директорка

Дана:07.07.2023. год.                                                                            Далиборка Стевановић с.р.