ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места за постављање киoска и привремених објеката

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19 и 18/22),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23), Председник општине Сокобања расписује:

 – ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места за постављање коисока и привремених објеката у Сокобањи, предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23).

Локација за постављања  киоска и привремених објеката

1.Локација број 3 – Централни градски парк улаз код платана са леве стране стазе, дрвене типске кућице тип 2 за домаће производе и производи домаће радиности

Површина места:

-Место број 2 површине 2м2 , за продају производа домаће радиности (хеклани, плетени и сл. производи)  са Др 1;

Монтажни објеката за продају – дрвена типска кућица, мора бити израђена у свему према опису  и изгледсу из Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23).

– Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком прилогу број 7 из Плана. ОВДЕ

 – Место за постављање   монтажног објекта за продају домаћих производа (слатка, џемови, сокови, чајеви и сл)  ће се издаваће се на период од 3 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање и  продају износи  81.000,00 динара (осамдесетједнахиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 27.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 810,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

2. Локација број 3– Парк Бањица на којој је дозвољена продајa домаћих производа (слатка, џемови, сокови, мед, чајеви и сл) – дрвена типска кућица тип 1.

-Површина места:

– место број 6 у површини до 2,00м2  – означне у графичком прилогу са Дп1

Монтажни објеката за продају – дрвена типска кућица, мора бити израђена у свему према опису  и изгледсу из Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23).

– Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком прилогу број 3 из Плана. ОВДЕ

 – Место за постављање   монтажног објекта за продају домаћих производа (слатка, џемови, сокови, мед, чајеви и сл)  ће се издаваће се на период од 3 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање и  продају износи  15.000,00 динара (петнаестхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 150,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

3. Локација број 11– Улица 27.марта („стара аутобуска станица“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за обављање угоститељске делатности (брзе хране ),

-Површина места:

– место број 2 у површини до 10,00м2 – означне у графичком прилогу са Ки2

– Место за постављање   монтажног објекта за за обављање угоститељске делатности (брзе хране ), продаја мешовите робе, воћа и поврћа, ће се издавати  на период од 5 година.

– Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком прилогу број 12 из Плана.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање монтажног објекта за обављање угоститељске делатности (брзе хране ), продаја мешовите робе, воћа и поврћа износи  25.000,00 динара (двадесетпет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у пет календарских година до краја јуна месеца сваке године почев од 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 250,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

4. Локација број 14– Улица Немањина („код Црвеног крста“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа.

-Површина места:

– место број 1 у површини до 10м2 – означне у графичком прилогу са Те1

– Место за постављање   монтажног објекта за продају воћа и поврћа кондиторских производа (сладолед, семенке, лизалице и сл),  ће се издавати  на период од  5 година.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање монтажног објекта за за продају кондиторских производа (сладолед, семенке, лизалице и сл), износи 25.000,00 динара (двадесетпет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у пет календарских година до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 250,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком прилогу број 12 из Плана.

5. Локација број 16 – Борићи, на којој је дозвољено постављање монтажних објеката за продају сувенира, домаће радиности, меда, џемова и старих уметнички заната ;

-Површина места:

– место број 2 у површини до  4м2 – означне у графичком прилогу са Те2 – на којој је дозвољена продаја продаја сувенира;

– место број 3 у површини до  4м2 – означне у графичком прилогу са Те3 – на којој је дозвољена продаја продаја сувенира;

– место број 4 у површини до  4м2 – означне у графичком прилогу са Те4– на којој је дозвољена продаја продаја старих уметничких заната, домаће радиности, меда, џемова и сл ;

– Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком прилогу број 12 из Плана. ОВДЕ

– Места за постављање   монтажних објеката за продају сувенира, домаће радиности, меда, џемова и старих уметнички заната ће се издаваће се на период од 3 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање и  продају износи  15.000,00 динара (петнаестхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 5.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 150,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

6. Локација број 18 –Улица Иве Андрића („код трафо станице“) на којој је дозвољено постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа.

-Површина места:

– место број 1 у површини до 4м2 – означне у графичком прилогу са Те1

– Место за постављање   монтажног објекта за постављање монтажног објекта за продају воћа и поврћа ће се издаваће се на период од 1 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 12 месеци

– Положај, број и детаљи локација и места одређених за постављање дати су у графичком прилогу број 12 из Плана. ОВДЕ

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање износи 5.000,00 динара (пет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23).

– Корак учешћа на надметању је 50,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања

Све наведене локације нису комунално опремљене у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

Накнада за коришћење простора на јавној површини за обављање пословне делатности (привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти …) утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса,  а Конкурс се објављује у трајању до 9 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 19.05.2023. године са почетком у 13.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља – важи за све локације из јавног позива:

– фотокопија личне карте;

– уредно овлашћење за заступање;

–  решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар;

– за пољопривредна газдинства потребно је да се са сајта е-аграр одштампају подаци о пољопривредном газдинству из којих се види да је статус пољопривредног газдинства активан (наведене податке могуће је одштампати у просторијама ОУ Сокобања канцеларија бр.21);

– доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја

-доказ о уплати администартивне таксе;

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА).

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта.

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор)

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене закупа.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 352-77/2021 од 20.04.2021.године.

Пријаве се подносе најкасније до 1400 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 18.05.2023. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места за постављање коисока и привремених објеката у Сокобањи “ – Комисији за спровођење поступка.


Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог Графички прилог број број 3 и графички прилог број 12 , и графички прилог број 7 са предложеним локацијама који је прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.sokobanja.ls.gov.rs и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs и локалним медијима.

Број:352-146-3/23
У Сокобањи 10.05.2023 године            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                       Миодраг Николић с.р.